?>
×
Wybierz markę by otrzymać dedykowane oferty

Polityka prywatności


Klauzula informacyjna - klienci
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Adam Gazda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GANINEX Adam Gazda, adres: 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 31c, NIP: 6380012661
Dane kontaktowe
Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: iod@ganinex.com, lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania
odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienia oferty, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
marketingu bezpośredniego produktów i usług tj. przekazywania, wyświetlania, przesyłania informacji handlowych rozumianych jako informacje przeznaczone do promowania towarów, usług lub wizerunku Administratora lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane przez Administratora lub związane z jego działalnością (np. informacji o promocjach, konkursach, grach, ofertach handlowych lub propozycjach nabycia); a na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na wskazany adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług, w celach analitycznych i statystycznych;
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;
rozliczeń wewnętrznych z dostawcami towarów, prowadzenia audytów wewnętrznych;
dobierania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora pod kątem Państwa potrzeb, zainteresowań, skłonności do zakupu (profilowanie); zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
organizacji programów lojalnościowych, szkoleń, konkursów oraz akcji promocyjnych,
świadczenia usług wymagających geolokalizacji, takich jak usługi nawigacyjne, usług wbudowanych w aplikacje lub usług zdalnych;
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w tym: podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z umowy (w tym roszczeń z rękojmi i gwarancji), operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, kredytowe, ochrony osób i mienia, dostawcom usług IT, firmom kurierskim i transportowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, uczestniczącym w organizacji akcji marketingowych i programów lojalnościowych.
Przekazywanie danych poza EOG
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Okres przez który dane będą przechowywane
Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu dla którego Państwa dane są zbieranie. W przypadku przygotowania dla Państwa oferty dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Profilowanie
Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Państwa niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, pochodzących z różnych źródeł, którymi dysponujemy, możemy w oparciu o wybrane przez siebie kryteria podejmować decyzje co do składania Państwu propozycji udziału w akcjach promocyjnych, przekazywać informacje o towarach i usługach czy składać oferty, aby jak najbardziej dostosować je do Państwa oczekiwań lub zainteresowań. Profilowanie odbywa się za Państwa zgodą.
Źródło pochodzenia danych
Przetwarzamy dane udostępnianie przez Państwa a także dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies, aplikacji mobilnych a w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS. Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne.